Home / GDPR

GDPR

Bästa mottagare,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR” eller ”dataskyddsförordning”) trädde i kraft i Polen 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att harmonisera dataskyddslagarna inom EU.

Här nedanför finns information om reglerna för ALUPROF S.A:s behandling av personuppgifter från och med 25 maj, 2018.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VEM KOMMER ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter är ALUPROF S.A., beläget i Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polen (tfn +48 33 819 53 00), e-post: aluprof@aluprof.eu

DITT DATASKYDDSOMBUD

ALUPROF S.A. har utsett Michał Geilke, e-post: iod_aluprof@grupakety.com, till företagets dataskyddsombud. Han kan kontaktas i alla ärenden gällande behandlingen av dina personuppgifter.

 

SKÄL TILL BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personalrekrytering
Om du söker jobb på Aluprof kommer dina uppgifter att användas i rekryteringsprocessen (i enlighet med artikel 6(1)(b) GDPR)

Försäljning
Om du blir kund hos oss kommer dina uppgifter att användas vid säljrelaterade uppgifter (i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR). Detta gäller i synnerhet uppgifter om betalningar, plats för leverans av varor, personer med behörighet att göra beställning, utfärdande av säljdokument och aktivering av din rätt att utöva rättigheter i enlighet med garantin.

Köp
Om vi blir kund hos dig kommer dina uppgifter att användas till köpprocessen (i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR). Detta gäller i synnerhet uppgifter gällande betalningar, kontaktuppgifter för avsändare och personer med behörighet att göra beställning.
Underhåll av webbplatsen www.dom.aluprof.eu och www.aluprof.eu

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa funktionaliteten för vår webbplats (i enlighet med artikel 6.1 a och b i GDPR). VIKTIGT! Du har rätt att när du vill återkalla ditt medgivande, och det påverkar inte lagligheten i den behandling som ägt rum fram till återkallandet. Personuppgifter kommer att behandlas fram till återkallande av medgivande. Dessutom är den lagliga grund som används av vårt företag artikel 6.1 f i GDPR (behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen). Detta innebär att du, när du vill, av skäl som gäller din situation, kan inlämna en invändning mot behandlingen av personuppgifter som gäller dig.

Detta gäller i synnerhet för att säkerställa att du kan:

 • använda våra frågeformulär samt
 • använda våra produktkonfiguratorer.

Marknadsföringssyfte
Vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, i synnerhet för att marknadsföra våra produkterbjudanden, men det är enbart efter att vi erhållit ditt medgivande i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR som vi använder din e-postadress för att informera dig om våra nya produkter, evenemang och kampanjer. VIKTIGT! Du har rätt att när du vill återkalla ditt medgivande, och det påverkar inte lagligheten i den behandling som ägt rum fram till återkallandet. Personuppgifter kommer att behandlas fram till återkallande av medgivande.

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med vad som är rimligt för vår verksamhet, i synnerhet:

 • dentifieringsuppgifter (t.ex. förnamn och efternamn),
 • kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress och telefonnummer),
 • information om din fastighet.

I vissa fall kan vi komma att samla in och använda personuppgifter för enskilda personer som vi har inlett eller kan komma att inleda samarbete med, så som potentiella kunder.

I vissa fall kan vi komma att samla in information om dig även om vi inte samarbetar med dig direkt. Det kan vara fallet om, till exempel, dina uppgifter tillhandahålls oss av våra kunder, i synnerhet om du är:

 • juridiskt ombud,
 • vår kunders eller affärspartners personal,
 • vår personals/partners familjemedlem,
 • person som hänvisas till oss av våra partner.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter är det berättigade intresse Aluprof S.A har (artikel 6.1 f i GDPR). Detta innebär att du, när du vill, av skäl som gäller din situation, kan inlämna en invändning mot behandlingen av personuppgifter som gäller dig.

 

VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Grunden för behandling av dina data följer av syftet för vilka de behandlas, dvs:

 • Vi behandlar dina personuppgifter som tillhandahållits oss i samband med beställd vara eller vid hantering av beställning enligt affärsavtal, och detta inbegriper leverans av vara, försäkring och garantier.
 • Dina personuppgifter tillhandahålls i de formulär som finns tillgängliga på www.dom.aluprof.eu.
 • Vi behandlar uppgifter om användning av webbplatsen www.dom.aluprof.eu, som vi samlar in medelst cookies, efter medgivande i enlighet med artikel 173 i lagen om telekommunikation.

 

TILL VEM TILLHANDAHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att uppnå ovannämnda mål kan vi komma att tillhandahålla dina personuppgifter till:

 • tjänsteleverantörer som utför tjänster åt våra vägnar, t.ex. återförsäljare av den produkt du har valt,
 • transportföretag,
 • det företag vi anlitar för värdtjänster och underhåll av vår webbplats,
 • finansmyndigheter eller juridiska myndigheter, statliga myndigheter eller offentliga myndigheter, vid begäran, samt till den omfattning som medges enligt lag, samt
 • vissa reglerade yrken, så som advokater och revisorer.

 

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs av tillämplig lag eller annan tidsperiod, beroende på syftet med behandlingen, i synnerhet:

 • uppgifter som samlats in för sälj-/köpprocess kommer att lagras under avtalets varaktighet; efter den tidsperioden kommer dina uppgifter att behandlas i en period som inte överskrider 10 år,
 • uppgifter som inhämtats från kontaktformulär kommer att lagras i tre år från det datum formuläret registrerades/skickades in.

 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lag:

 • rätten att få tillgång till dina uppgifter – du kan begära att få information om de uppgifter vi behandlar om dig,
 • rätten att korrigera dina uppgifter – om du finner att de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära ändring av dina uppgifter,
 • rätten att begära radering av dina uppgifter – du kan begära att dina personuppgifter som lagras hos oss raderas, om detta medges enligt lag,
 • rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter – om du anser att omfattningen av de uppgifter vi behandlar är för stor har du rätt att begära att omfattningen begränsas,
 • rätten att invända – du kan invända mot fortsatt behandling av uppgifter,
 • rätten att återkalla ditt medgivande – om du har givit medgivande till behandling av uppgifter kan du när som helst återkalla det,
 • rätten att överföra din uppgifter – du kan begära att vi för över dina uppgifter till en annan enhet samt att få kopior av dina uppgifter.

 

Du har även rätt att framföra klagomål till övervakande myndighet genom att kontakta ansvarig för skydd av personuppgifter.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan du e-posta oss på iod_aluprof@grupakety.com eller skriva till oss: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, Polen.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: Michał Geilke på e-post: iod_aluprof@grupakety.com